Pakketten

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Voor iedere nieuwe medewerker stellen wij een
arbeidsovereenkomst op. Dit is een juridische kloppende en moderne arbeidsovereenkomst.

Aanmelden verzuimpolis

Een nieuwe medewerker wordt aangemeld bij de verzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding is de werkgever verzekerd voor het verzuim van de medewerker. (Na een periode eigen risico).

Aanmelden Arbodienst

Ook bij de arbodienst moet een nieuwe medewerker aangemeld worden. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen ook doorgegeven aan de arbodienst.

Aanmelden pensioen

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe medewerker gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Ook hier zorgen wij voor.

Aanmelden belastingdienst

Een nieuwe medewerker moet ook aangemeld worden bij de belastingdienst. Door middel van de loonaangifte wordt de medewerker aangemeld. Dit nemen wij ook uit handen.

Aanmelden Loket.nl

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij Loket.nl voor de salarisadministratie. In Loket.nl kan de medewerker online zijn loonstroken een jaaropgave bekijken, zijn verlofregistratie bekijken en zijn gegevens bekijken in het werknemersdossier.

Aanmelden ShiftBase

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij ShiftBase. Dit is het systeem voor de urenregistratie.
Een medewerker kan hier zijn uren invoeren die de werkgever weer kan goedkeuren.

Subsidiecheck

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Urenregistratie

Een werkgever en medewerker krijgen beiden een inlog voor het urenregistratiesysteem, ShiftBase. Een medewerker voert daar zijn uren in en de werkgever kan deze uren goedkeuren. Het account van de werkgever en de medewerker richten wij in naar de wensen van de werkgever.

Verlofregistratie

Voor de medewerker zullen wij de verlofregistratie bijhouden. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

Verloning

De verloning zal per maand of per 4 weken plaatsvinden. De uren en eventuele mutaties van de medewerker zullen verwerkt worden.

Loonstroken en jaaropgaves

De medewerker ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook. Daarnaast ontvangt de medewerker ook digitaal zijn jaaropgave.

Betalingen

Wij zullen voor de werkgever alle betalingen verrichten. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de Arbokosten, het vakantiegeld, het tijdspaarfonds, de SPAWW enz. zullen betalen. De werkgever betaalt één factuur aan ons en daarmee heeft hij direct alle personeelskosten betaald.

Loon- (SPAWW) en pensioenaangifte

Tijdens de verloning zal ook de loon- (SPAWW) en de pensioenaangifte voor de medewerker gedaan worden.

Opbouw vakantiegeld

Voor iedere medewerker zullen wij het vakantiegeld opbouwen. Dit brengen wij op elke factuur ook in rekening. In mei zullen wij het vakantiegeld uitbetalen.

Opbouw eindejaarsuitkering

Als er sprake is van een eindejaarsuitkering dan zullen wij deze ook voor de medewerkers opbouwen. Ook dit wordt iedere periode in rekening gebracht en in december uitbetaald.

Werkkostenregeling

Voor iedere werkgever zal de werkkostenregeling bijgehouden worden. Dit is een vrije ruimte waarin de werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn medewerkers kan geven.

Bijhouden van contracten

Elk jaar zullen wij de arbeidsovereenkomsten nalopen om ervoor te zorgen dat alles nog up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden dan zullen wij die ook verwerken.

Verwerken contractverlengingen

Als er een contract verlengd moet worden dan zullen wij dit regelen. Wij zorgen ervoor dat de werkgever en de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

Signalering aanzegtermijnen

Als een contract afloopt zullen wij dit altijd op tijd aangeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever op tijd kan aanzeggen, dus dat de werkgever op tijd aan zijn medewerker doorgeeft het contract verlengd moet worden ja of nee. 

Signalering einde proeftijden

Als er een proeftijd van toepassing is dan zullen wij altijd doorgeven aan de werkgever wanneer deze proeftijd afloopt. Zo kan de werkgever een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden ja of nee. 

Signalering loonaanpassing

Als er loonaanpassing gedaan moeten worden, zullen wij deze doorvoeren. Daarnaast zullen wij de werkgever altijd informeren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

Bewaken van ketenbepaling

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zullen ervoor zorgen dat wij altijd aangeven wanneer een medewerker hier recht op heeft.

Dossieropbouw werknemer

Voor iedere medewerker zal er online een dossier opgebouwd worden. De werkgever heeft toegang tot alle documenten van de medewerker. Ook de medewerker heeft toegang tot zijn eigen dossier. Als werkgever heb je de mogelijkheid om bepaalde documenten niet voor de medewerker beschikbaar te stellen.

Subsidieadvies

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Verzuimpolis

Iedere werkgever heeft een verzuimpolis voor zijn medewerkers. Als deze aanwezig is, zullen wij deze overnemen anders vragen wij een verzuimpolis aan. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, zal deze altijd op de rekening van de werkgever uitgekeerd worden.

Arbodienst incl. 1 ziekmelding

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. (Maximaal 1 ziekmelding per medewerker per jaar).

Bijhouden wets- en cao wijzigingen

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij hierover de werkgever informeren en adviseren over hoe om te gaan met die wijziging.

Vraagbaak

Zowel de vragen van de werkgever als de vragen van de medewerker zullen wij altijd beantwoorden. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, telefoon en whatsapp.

Vast contactpersoon

De werkgever en de medewerker krijgen beiden een vast contactpersoon aangewezen. Al het contact zal altijd via deze contactpersoon verlopen.

Jaarlijkse bespreking

Ieder jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande jaar en het komende jaar zal doorgenomen worden met de klant. 

Uitdienst melding

Als jouw medewerker uit dienst gaat zorgen wij ervoor dat de medewerker afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Pro forma loonstrook medewerker

Voor alle nieuwe medewerkers zullen wij een voorstel maken in de vorm van een pro forma loonstrook.

Dossieropbouw werkgever

Ook voor de werkgever zal er een dossieropbouw plaatsvinden. Dit dossier zal voor de werkgever inzichtelijk zijn en bepaalde documenten ook voor de medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een personeelsreglement.

Subsidieaanvraag
Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij  deze subsidies voor de werkgever aanvragen.
Arbodienst incl. 1 extra ziekmelding en eerste 6 weken

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. (Maximaal 2 ziekmeldingen per medewerker per jaar). Tot en met het gesprek met de bedrijfsarts na 6 weken zullen wij vergoeden.

Advies wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet jij je houden aan de wet verbetering poortwachter als jouw medewerker ziek is. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel als mogelijk weer terug aan het werk kan. Wij geven jou advies en informatie over de wet verbetering poortwachter en zien er op toe dat jij je hier ook aan houdt. 

Verzuimbegeleiding

In het geval van verzuim zullen wij je adviseren en informeren over de verschillende mogelijkheden en situaties tot en met het gesprek met de bedrijfsarts. Samen met jou als werkgever zullen wij ervoor zorgen dat het verzuim binnen jouw organisatie verminderd wordt. 

Advies arbeidsjuridische dienstverlening

Indien er arbeidsjuridische hulp nodig is dan zullen wij de werkgever hierover informeren en adviseren.

Tussenpersoon

De vaste contactpersoon zal ook als tussenpersoon optreden bij bepaalde instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het UWV.

Kenniscentrum

Werkgever en medewerker zullen regelmatig informatie ontvangen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de personeelszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan CAO gerelateerde onderwerpen.

Financieel overzicht

Elke periode kan er ook een financieel overzicht gemaakt worden van jouw personeelskosten. Dit kunnen wij bijvoorbeeld ook opleveren aan jouw boekhouder of accountant.

Nulmeting

Een werkgever ontvangt een half jaar nadat hij klant geworden is een nulmeting. Hierin staat de situatie beschreven waar we vandaan komen, waar we nu zijn en waar we nog naartoe gaan werken.

Arbeidsreglement

Voor iedere onderneming kan er een personeelsreglement opgesteld worden. Dit zorgt ervoor dat alle huisregels en afspraken in een document vastgelegd zijn, wat ook voor de medewerker beschikbaar is.

Toepassen gesprekscyclus

Ieder jaar zal er een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek plaatsvinden. De werkgever wordt hierbij geholpen in de voorbereiding, de notulering en het voeren van het gesprek.

Bijhouden verjaardagen incl. bos bloemen

In het geval van een verjaardag zal de medewerker een bos bloemen ontvangen namens de werkgever.

Halfjaarlijkse bespreking

Ieder half jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande half jaar en het komende half jaar zal doorgenomen worden met de klant. 

Ontslagbegeleiding

In het geval van een ontslagsituatie zullen wij ook juridische ondersteuning bieden om er voor te zorgen dat het ontslag volgens de huidige wet- en regelgeving verloopt.

+
Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Voor iedere nieuwe medewerker stellen wij een
arbeidsovereenkomst op. Dit is een juridische kloppende en moderne arbeidsovereenkomst.

Aanmelden verzuimpolis

Een nieuwe medewerker wordt aangemeld bij de verzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding is de werkgever verzekerd voor het verzuim van de medewerker. (Na een periode eigen risico).

Aanmelden Arbodienst

Ook bij de arbodienst moet een nieuwe medewerker aangemeld worden. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen ook doorgegeven aan de arbodienst.

Aanmelden pensioen

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe medewerker gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Ook hier zorgen wij voor.

Aanmelden belastingdienst

Een nieuwe medewerker moet ook aangemeld worden bij de belastingdienst. Door middel van de loonaangifte wordt de medewerker aangemeld. Dit nemen wij ook uit handen.

Aanmelden Loket.nl

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij Loket.nl voor de salarisadministratie. In Loket.nl kan de medewerker online zijn loonstroken een jaaropgave bekijken, zijn verlofregistratie bekijken en zijn gegevens bekijken in het werknemersdossier.

Aanmelden ShiftBase

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij ShiftBase. Dit is het systeem voor de urenregistratie.
Een medewerker kan hier zijn uren invoeren die de werkgever weer kan goedkeuren.

Subsidiecheck

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Urenregistratie

Een werkgever en medewerker krijgen beiden een inlog voor het urenregistratiesysteem, ShiftBase. Een medewerker voert daar zijn uren in en de werkgever kan deze uren goedkeuren. Het account van de werkgever en de medewerker richten wij in naar de wensen van de werkgever.

Verlofregistratie

Voor de medewerker zullen wij de verlofregistratie bijhouden. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

Verloning

De verloning zal per maand of per 4 weken plaatsvinden. De uren en eventuele mutaties van de medewerker zullen verwerkt worden.

Loonstroken en jaaropgaves

De medewerker ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook. Daarnaast ontvangt de medewerker ook digitaal zijn jaaropgave.

Betalingen

Wij zullen voor de werkgever alle betalingen verrichten. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de Arbokosten, het vakantiegeld, het tijdspaarfonds, de SPAWW enz. zullen betalen. De werkgever betaalt één factuur aan ons en daarmee heeft hij direct alle personeelskosten betaald.

Loon- (SPAWW) en pensioenaangifte

Tijdens de verloning zal ook de loon- (SPAWW) en de pensioenaangifte voor de medewerker gedaan worden.

Opbouw vakantiegeld

Voor iedere medewerker zullen wij het vakantiegeld opbouwen. Dit brengen wij op elke factuur ook in rekening. In mei zullen wij het vakantiegeld uitbetalen.

Opbouw eindejaarsuitkering

Als er sprake is van een eindejaarsuitkering dan zullen wij deze ook voor de medewerkers opbouwen. Ook dit wordt iedere periode in rekening gebracht en in december uitbetaald.

Werkkostenregeling

Voor iedere werkgever zal de werkkostenregeling bijgehouden worden. Dit is een vrije ruimte waarin de werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn medewerkers kan geven.

Bijhouden van contracten

Elk jaar zullen wij de arbeidsovereenkomsten nalopen om ervoor te zorgen dat alles nog up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden dan zullen wij die ook verwerken.

Verwerken contractverlengingen

Als er een contract verlengd moet worden dan zullen wij dit regelen. Wij zorgen ervoor dat de werkgever en de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

Signalering aanzegtermijnen

Als een contract afloopt zullen wij dit altijd op tijd aangeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever op tijd kan aanzeggen, dus dat de werkgever op tijd aan zijn medewerker doorgeeft het contract verlengd moet worden ja of nee. 

Signalering einde proeftijden

Als er een proeftijd van toepassing is dan zullen wij altijd doorgeven aan de werkgever wanneer deze proeftijd afloopt. Zo kan de werkgever een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden ja of nee. 

Signalering loonaanpassing

Als er loonaanpassing gedaan moeten worden, zullen wij deze doorvoeren. Daarnaast zullen wij de werkgever altijd informeren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

Bewaken van ketenbepaling

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zullen ervoor zorgen dat wij altijd aangeven wanneer een medewerker hier recht op heeft.

Dossieropbouw werknemer

Voor iedere medewerker zal er online een dossier opgebouwd worden. De werkgever heeft toegang tot alle documenten van de medewerker. Ook de medewerker heeft toegang tot zijn eigen dossier. Als werkgever heb je de mogelijkheid om bepaalde documenten niet voor de medewerker beschikbaar te stellen.

Subsidieadvies

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Verzuimpolis

Iedere werkgever heeft een verzuimpolis voor zijn medewerkers. Als deze aanwezig is, zullen wij deze overnemen anders vragen wij een verzuimpolis aan. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, zal deze altijd op de rekening van de werkgever uitgekeerd worden.

Arbodienst incl. 1 ziekmelding

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. (Maximaal 1 ziekmelding per medewerker per jaar).

Bijhouden wets- en cao wijzigingen

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij hierover de werkgever informeren en adviseren over hoe om te gaan met die wijziging.

Vraagbaak

Zowel de vragen van de werkgever als de vragen van de medewerker zullen wij altijd beantwoorden. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, telefoon en whatsapp.

Vast contactpersoon

De werkgever en de medewerker krijgen beiden een vast contactpersoon aangewezen. Al het contact zal altijd via deze contactpersoon verlopen.

Jaarlijkse bespreking

Ieder jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande jaar en het komende jaar zal doorgenomen worden met de klant. 

Uitdienst melding

Als jouw medewerker uit dienst gaat zorgen wij ervoor dat de medewerker afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Advies werving en selectie

Wij geven advies over de werving en selectie van personeel. Ook bieden wij ondersteuning bij de sollicitatiegesprekken, dit kan zijn in de vorm van voorbereiden, notuleren of daadwerkelijk het gesprek voeren.

Arbodienst onbeperkt

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. Alle kosten van de arbodienst zullen door ons vergoed worden.

Toepassen wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet jij je houden aan de wet verbetering poortwachter als de medewerker ziek is. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel als mogelijk weer terug aan het werk kan. Wij geven jou advies en informatie over de wet verbetering poortwachter en zorgen ervoor dat de werkgever hieraan voldoet.

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

De werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Wij zullen ervoor zorgen dat de werkgever een RI&E voor zijn onderneming heeft.

Arbeidsjuridische dienstverlening

Indien er arbeidsjuridische hulp nodig is dan zullen wij de werkgever hierover informeren en adviseren en een jurist inschakelen.

Rapportages

Voor de werkgever kunnen ook rapportages gedraaid worden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verlofregistratie of de verzuimregistratie dan kan daarvan een rapportage gemaakt worden.

Coaching medewerkers

De medewerkers kunnen gecoacht worden met betrekking tot hun loopbaanontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd hun werk kunnen blijven doen. 

Kwartaal bespreking

Ieder kwartaal zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande kwartaal en het komende kwartaal zal doorgenomen worden.

Outplacement

Wij kunnen de werkgever helpen om zijn ‘’oude’’ medewerker een passende nieuwe baan aan te bieden. Samen met  de werkgever en medewerker gaan we kijken naar nieuw werk voor deze medewerker.

 

+
Pro forma loonstrook medewerker

Voor alle nieuwe medewerkers zullen wij een voorstel maken in de vorm van een pro forma loonstrook.

Dossieropbouw werkgever

Ook voor de werkgever zal er een dossieropbouw plaatsvinden. Dit dossier zal voor de werkgever inzichtelijk zijn en bepaalde documenten ook voor de medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een personeelsreglement.

Subsidieaanvraag
Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij  deze subsidies voor de werkgever aanvragen.
Arbodienst incl. 1 extra ziekmelding en eerste 6 weken

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. (Maximaal 2 ziekmeldingen per medewerker per jaar). Tot en met het gesprek met de bedrijfsarts na 6 weken zullen wij vergoeden.

Advies wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet jij je houden aan de wet verbetering poortwachter als jouw medewerker ziek is. De bedoeling hiervan is om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel als mogelijk weer terug aan het werk kan. Wij geven jou advies en informatie over de wet verbetering poortwachter en zien er op toe dat jij je hier ook aan houdt. 

Verzuimbegeleiding

In het geval van verzuim zullen wij je adviseren en informeren over de verschillende mogelijkheden en situaties tot en met het gesprek met de bedrijfsarts. Samen met jou als werkgever zullen wij ervoor zorgen dat het verzuim binnen jouw organisatie verminderd wordt. 

Advies arbeidsjuridische dienstverlening

Indien er arbeidsjuridische hulp nodig is dan zullen wij de werkgever hierover informeren en adviseren.

Tussenpersoon

De vaste contactpersoon zal ook als tussenpersoon optreden bij bepaalde instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het UWV.

Kenniscentrum

Werkgever en medewerker zullen regelmatig informatie ontvangen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de personeelszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan CAO gerelateerde onderwerpen.

Financieel overzicht

Elke periode kan er ook een financieel overzicht gemaakt worden van jouw personeelskosten. Dit kunnen wij bijvoorbeeld ook opleveren aan jouw boekhouder of accountant.

Nulmeting

Een werkgever ontvangt een half jaar nadat hij klant geworden is een nulmeting. Hierin staat de situatie beschreven waar we vandaan komen, waar we nu zijn en waar we nog naartoe gaan werken.

Arbeidsreglement

Voor iedere onderneming kan er een personeelsreglement opgesteld worden. Dit zorgt ervoor dat alle huisregels en afspraken in een document vastgelegd zijn, wat ook voor de medewerker beschikbaar is.

Toepassen gesprekscyclus

Ieder jaar zal er een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek plaatsvinden. De werkgever wordt hierbij geholpen in de voorbereiding, de notulering en het voeren van het gesprek.

Bijhouden verjaardagen incl. bos bloemen

In het geval van een verjaardag zal de medewerker een bos bloemen ontvangen namens de werkgever.

Halfjaarlijkse bespreking

Ieder half jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande half jaar en het komende half jaar zal doorgenomen worden met de klant. 

Ontslagbegeleiding

In het geval van een ontslagsituatie zullen wij ook juridische ondersteuning bieden om er voor te zorgen dat het ontslag volgens de huidige wet- en regelgeving verloopt.

+
Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Voor iedere nieuwe medewerker stellen wij een
arbeidsovereenkomst op. Dit is een juridische kloppende en moderne arbeidsovereenkomst.

Aanmelden verzuimpolis

Een nieuwe medewerker wordt aangemeld bij de verzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding is de werkgever verzekerd voor het verzuim van de medewerker. (Na een periode eigen risico).

Aanmelden Arbodienst

Ook bij de arbodienst moet een nieuwe medewerker aangemeld worden. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen ook doorgegeven aan de arbodienst.

Aanmelden pensioen

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe medewerker gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Ook hier zorgen wij voor.

Aanmelden belastingdienst

Een nieuwe medewerker moet ook aangemeld worden bij de belastingdienst. Door middel van de loonaangifte wordt de medewerker aangemeld. Dit nemen wij ook uit handen.

Aanmelden Loket.nl

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij Loket.nl voor de salarisadministratie. In Loket.nl kan de medewerker online zijn loonstroken een jaaropgave bekijken, zijn verlofregistratie bekijken en zijn gegevens bekijken in het werknemersdossier.

Aanmelden ShiftBase

Een nieuwe medewerker zal aangemeld worden bij ShiftBase. Dit is het systeem voor de urenregistratie.
Een medewerker kan hier zijn uren invoeren die de werkgever weer kan goedkeuren.

Subsidiecheck

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Urenregistratie

Een werkgever en medewerker krijgen beiden een inlog voor het urenregistratiesysteem, ShiftBase. Een medewerker voert daar zijn uren in en de werkgever kan deze uren goedkeuren. Het account van de werkgever en de medewerker richten wij in naar de wensen van de werkgever.

Verlofregistratie

Voor de medewerker zullen wij de verlofregistratie bijhouden. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

Verloning

De verloning zal per maand of per 4 weken plaatsvinden. De uren en eventuele mutaties van de medewerker zullen verwerkt worden.

Loonstroken en jaaropgaves

De medewerker ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook. Daarnaast ontvangt de medewerker ook digitaal zijn jaaropgave.

Betalingen

Wij zullen voor de werkgever alle betalingen verrichten. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de Arbokosten, het vakantiegeld, het tijdspaarfonds, de SPAWW enz. zullen betalen. De werkgever betaalt één factuur aan ons en daarmee heeft hij direct alle personeelskosten betaald.

Loon- (SPAWW) en pensioenaangifte

Tijdens de verloning zal ook de loon- (SPAWW) en de pensioenaangifte voor de medewerker gedaan worden.

Opbouw vakantiegeld

Voor iedere medewerker zullen wij het vakantiegeld opbouwen. Dit brengen wij op elke factuur ook in rekening. In mei zullen wij het vakantiegeld uitbetalen.

Opbouw eindejaarsuitkering

Als er sprake is van een eindejaarsuitkering dan zullen wij deze ook voor de medewerkers opbouwen. Ook dit wordt iedere periode in rekening gebracht en in december uitbetaald.

Werkkostenregeling

Voor iedere werkgever zal de werkkostenregeling bijgehouden worden. Dit is een vrije ruimte waarin de werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn medewerkers kan geven.

Bijhouden van contracten

Elk jaar zullen wij de arbeidsovereenkomsten nalopen om ervoor te zorgen dat alles nog up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden dan zullen wij die ook verwerken.

Verwerken contractverlengingen

Als er een contract verlengd moet worden dan zullen wij dit regelen. Wij zorgen ervoor dat de werkgever en de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen.

Signalering aanzegtermijnen

Als een contract afloopt zullen wij dit altijd op tijd aangeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever op tijd kan aanzeggen, dus dat de werkgever op tijd aan zijn medewerker doorgeeft het contract verlengd moet worden ja of nee. 

Signalering einde proeftijden

Als er een proeftijd van toepassing is dan zullen wij altijd doorgeven aan de werkgever wanneer deze proeftijd afloopt. Zo kan de werkgever een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden ja of nee. 

Signalering loonaanpassing

Als er loonaanpassing gedaan moeten worden, zullen wij deze doorvoeren. Daarnaast zullen wij de werkgever altijd informeren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

Bewaken van ketenbepaling

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een medewerker recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zullen ervoor zorgen dat wij altijd aangeven wanneer een medewerker hier recht op heeft.

Dossieropbouw werknemer

Voor iedere medewerker zal er online een dossier opgebouwd worden. De werkgever heeft toegang tot alle documenten van de medewerker. Ook de medewerker heeft toegang tot zijn eigen dossier. Als werkgever heb je de mogelijkheid om bepaalde documenten niet voor de medewerker beschikbaar te stellen.

Subsidieadvies

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Verzuimpolis

Iedere werkgever heeft een verzuimpolis voor zijn medewerkers. Als deze aanwezig is, zullen wij deze overnemen anders vragen wij een verzuimpolis aan. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, zal deze altijd op de rekening van de werkgever uitgekeerd worden.

Arbodienst incl. 1 ziekmelding

Alle medewerkers zullen aangemeld worden bij onze arbodienst. Alle ziek- en herstelmeldingen zullen ook doorgegeven worden aan de arbodienst. Na 3 dagen zal de arbodienst contact opnemen met de zieke medewerker. (Maximaal 1 ziekmelding per medewerker per jaar).

Bijhouden wets- en cao wijzigingen

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij hierover de werkgever informeren en adviseren over hoe om te gaan met die wijziging.

Vraagbaak

Zowel de vragen van de werkgever als de vragen van de medewerker zullen wij altijd beantwoorden. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, telefoon en whatsapp.

Vast contactpersoon

De werkgever en de medewerker krijgen beiden een vast contactpersoon aangewezen. Al het contact zal altijd via deze contactpersoon verlopen.

Jaarlijkse bespreking

Ieder jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande jaar en het komende jaar zal doorgenomen worden met de klant. 

Uitdienst melding

Als jouw medewerker uit dienst gaat zorgen wij ervoor dat de medewerker afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?