Pakketten

Indienstmelding

Als een werknemer in dienst treedt, zorgen wij ervoor dat deze aangemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Aanmelden ShiftBase

Een nieuwe werknemer zal aangemeld worden bij ShiftBase. Dit is het systeem voor de urenregistratie. Een werknemer kan hier zijn uren invoeren die de werkgever weer kan goedkeuren.

Aanmelden Loket.nl

Een nieuwe werknemer zal aangemeld worden bij Loket.nl voor de salarisadministratie en personeelsadministratie. In Loket.nl kan de werknemer online zijn loonstroken en jaaropgave bekijken, zijn verlofregistratie bekijken en zijn gegevens bekijken in het werknemersdossier.

Urenregistratie

Een werkgever en werknemer krijgen beiden een inlog voor het urenregistratiesysteem, ShiftBase. Een werknemer voert daar zijn uren in en de werkgever kan deze uren goedkeuren. Het account van de werkgever en de werknemer richten wij in naar de wensen van de werkgever.

Verlofregistratie

Voor de werknemer zullen wij de verlofregistratie bijhouden. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer altijd inzicht in het meest actuele verlofsaldo.

Opstellen contracten

Voor werkgever en werknemer stellen wij een juridisch kloppende arbeidsovereenkomst op. Verder stellen wij andere overeenkomsten op als dat van toepassing is, zoals bijvoorbeeld een studieovereenkomst of een telefoonovereenkomst. De overeenkomsten worden aan beide partijen aangeboden.

Bijhouden contracten

Elk jaar zullen wij de overeenkomsten nalopen om ervoor te zorgen dat alles nog up-to-date is. Als er aanpassingen gedaan moeten worden dan zullen wij die ook verwerken.

Contractverlengingen

Als er een contract verlengd moet worden dan zullen wij dit regelen. Wij zorgen ervoor dat de werkgever en de werknemer een nieuwe overeenkomst aangeboden krijgen.

Signalering aanzegtermijn

Als een contract afloopt zullen wij dit altijd op tijd aangeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever op tijd kan aanzeggen, dus dat de werkgever op tijd aan zijn werknemer door kan geven of het contract verlengd wordt ja of nee. 

Signalering einde proeftijd

Als er een proeftijd van toepassing is dan zullen wij altijd doorgeven aan de werkgever wanneer deze proeftijd afloopt. Zo kan de werkgever een keuze maken of de arbeidsovereenkomst opgezegd moet worden in de proeftijd.

Signalering loonaanpassing

Als er loonaanpassing gedaan moet worden, zullen wij deze doorvoeren. Daarnaast zullen wij de werkgever altijd informeren wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een stijging van het minimumloon of een loonsverhoging in de cao.

Bewaken van ketenbepaling

De ketenbepaling geeft eigenlijk aan wanneer een werknemer recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Wij zullen ervoor zorgen dat wij altijd aangeven wanneer een werknemer hier recht op heeft.

Dossieropbouw werknemer

Voor iedere werknemer zal er online een dossier opgebouwd worden. De werkgever heeft toegang tot alle documenten van de werknemer. Ook de werknemer heeft toegang tot zijn eigen dossier.

Dossieropbouw werkgever

Voor de werkgever zal er een dossieropbouw plaatsvinden. Dit dossier zal voor de werkgever inzichtelijk zijn en bepaalde documenten ook voor de werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een personeelsreglement.

Subsidieadvies

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij de werkgever adviseren en informeren over het aanvragen van deze subsidies.

Subsidieaanvraag

Elk jaar zal er gekeken worden of er eventuele subsidies van toepassing zijn. Als dat het geval is zullen wij deze subsidies voor de werkgever aanvragen.

Advies arbeidsjuridische dienstverlening

Indien er arbeidsjuridische hulp nodig is dan zullen wij de werkgever hierover informeren en adviseren.

Arbeidsjuridische dienstverlening

Indien er arbeidsjuridische hulp nodig is dan zullen wij de werkgever hierover informeren en adviseren en juridische hulp inschakelen.

Bijhouden wet en cao wijzigingen

Als er sprake is van een wijziging in de wet of de toepasselijk cao dan zullen wij hierover de werkgever informeren en adviseren over hoe om te gaan met die wijziging.

Vraagbaak

Zowel de vragen van de werkgever als de vragen van de werknemer zullen wij altijd beantwoorden. Vragen kunnen gesteld worden per e-mail, telefoon en whatsapp.

Vast contactpersoon

De werkgever en de werknemer krijgen beiden een vast contactpersoon aangewezen. Al het contact zal altijd via deze contactpersoon verlopen.

Tussenpersoon

Wij treden op als tussenpersoon bij bepaalde instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het UWV.

Kenniscentrum

Werkgever en werknemer zullen regelmatig informatie ontvangen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de personeelszaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cao gerelateerde onderwerpen.

Rapportages

Voor de werkgever kunnen rapportages gedraaid worden. Als we bijvoorbeeld kijken naar de verlofregistratie of de verzuimregistratie dan kan daarvan een rapportage gemaakt worden.

Reglementen

Wij stellen naar wens van de werkgever ook reglementen op. Voorbeelden hiervan zijn een arbeidsreglement, een autoreglement en een prestatiereglement.

Gesprekscyclus

Naar wens van de werkgever zal de gesprekscyclus vorm gegeven worden. Minimaal één keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats. De werkgever wordt hierbij geholpen in de voorbereiding, de notulering en het voeren van het gesprek. Verder kan de werkgever op dezelfde manier ondersteund worden bij andere gesprekken.

Verjaardagen

In het geval van een verjaardag zal de werknemer een bos bloemen of een taart ontvangen namens de werkgever.

Jaarlijkse bespreking

Ieder jaar zal er een bespreking plaatsvinden. Hierin kan er gereflecteerd worden op het voorgaande jaar en het komende jaar zal doorgenomen worden.

Uitdienstmelding

Als een werknemer uit dienst gaat, zorgen wij ervoor dat de werknemer afgemeld wordt bij alle instanties en systemen.

Vertrouwenspersoon

Een werknemer kan bij ons terecht voor zaken op het gebied van intimidatie, pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en integriteit.

Wil je een afspraak maken met één van onze medewerkers? Bel 0184 784 040 of stuur een e-mail naar info@kop-en-munt.nl

Aanmelden pensioen

De aanmelding bij het pensioenfonds van een nieuwe werknemer gebeurt door middel van de pensioenaangifte. Deze aanmelding zullen wij verzorgen.

Aanmelden belastingdienst

Een nieuwe werknemer moet aangemeld worden bij de belastingdienst. Door middel van de loonaangifte wordt de werknemer aangemeld. Deze aanmelding zullen wij verzorgen.

Verloning

De verloning zal per maand of per vier weken plaatsvinden. De uren en eventuele mutaties van de werknemer zullen door ons verwerkt worden.

Pro forma loonstrook

Om een werknemer te laten zien hoe het salaris opgebouwd is en om een werkgever te laten zien hoe de werkgeverskosten opgebouwd zijn, kan er een pro forma loonstrook opgesteld worden.

Loonstroken en jaaropgaven

De werknemer ontvangt iedere periode digitaal zijn loonstrook. Daarnaast ontvangt de werknemer digitaal zijn jaaropgave.

Betalingen

Wij zullen voor de werkgever alle betalingen verrichten. Dat betekent dat wij het salaris, de loonheffingen, de pensioenen, de verzuimverzekering, de arbokosten, het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, het tijdspaarfonds, de SPAWW, de SWWM, de USAG etc. zullen betalen. De werkgever betaalt één factuur en daarmee zijn direct alle personeelskosten betaald.

Loon-, SPAWW-, SWWM-, USAG- en pensioenaangifte

Tijdens de verloning zal de loon-, de SPAWW, de SWWM, de USAG- en pensioenaangifte voor de werknemer gedaan worden.

Opbouw vakantiegeld

Voor iedere werknemer zullen wij het vakantiegeld reserveren indien dit van toepassing is. De opbouw van het vakantiegeld brengen wij op elke factuur in rekening. In mei zullen wij het vakantiegeld uitbetalen.

Opbouw eindejaarsuitkering

Voor iedere werknemer zullen wij de eindejaarsuitkering reserveren indien dit van toepassing is. De opbouw van de eindejaarsuitkering brengen wij op elke factuur in rekening. In december zullen wij de eindejaarsuitkering uitbetalen.

Werkkostenregeling

Voor iedere werknemer zal de werkkostenregeling bijgehouden worden. Dit is een vrije ruimte waarin de werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn werknemers kan verstrekken.

Financieel overzicht

Elke periode kan er een financieel overzicht gemaakt worden van de personeelskosten. Dit kan aangeleverd bij bijvoorbeeld een boekhouder of een accountant.

Aanmelden verzuimpolis

Een nieuwe werknemer wordt aangemeld bij de verzuimpolis. Vanaf de datum indiensttreding is de werkgever verzekerd voor het verzuim van de werknemer.(Na een periode eigen risico).

Aanmelden arbodienst

Bij de arbodienst wordt een nieuwe werknemer aangemeld. Vanaf de indiensttredingsdatum worden alle ziek- en herstelmeldingen doorgegeven aan de arbodienst. Eventuele mutaties worden ook doorgegeven.

Verzuimpolis

Als er sprake is van een verzuimpolis dan zullen wij deze overnemen of aanvragen. Ziek- en herstelmeldingen worden bij de verzekeraar doorgegeven. Eventuele mutaties worden ook doorgegeven. Als er door een ziekmelding een uitkering plaatsvindt, zal deze altijd op de rekening van de werkgever uitgekeerd worden.

Arbodienst onbeperkt

Alle ziek- en herstelmeldingen en mutaties zullen doorgegeven worden aan de arbodienst. De kosten voor de arbodienstverlening zullen door ons vergoed worden.

Advies wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet jij je houden aan de wet verbetering poortwachter als jouw werknemer ziek is. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel als mogelijk weer terug aan het werk kan. Wij geven jou advies en informatie over de wet verbetering poortwachter en zien er op toe dat jij je hier ook aan houdt.

Toepassen wet verbetering poortwachter

Als werkgever moet jij je houden aan de wet verbetering poortwachter als de werknemer ziek is. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel als mogelijk weer terug aan het werk kan. Wij geven jou advies en informatie over de wet verbetering poortwachter en zorgen ervoor dat jij als werkgever hieraan voldoet.

Verzuimbegeleiding

In het geval van verzuim zullen wij je adviseren en informeren over de verschillende mogelijkheden en situaties. In iedere situatie zullen wij zorgen voor een passende en correcte verzuimbegeleiding, zodat er direct een verzuimdossier opgebouwd kan worden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Om de gezondheid en veiligheid van de werknemers voorop te stellen, stellen wij een RI&E op. Hierin staan alle veiligheidsrisico’s van de werkzaamheden bij de werkgever. Samen met de werkgever evalueren wij deze risico’s en stellen wij een plan van aanpak op.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid kunnen wij de werkgever op verschillende manieren ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een toolbox of het adviseren over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?